Friday, 16 April 2010

Smew (Mergellus albellus)

Take off