Thursday, 3 May 2012

Photographs from a Limosa tour to Lesvos/Lesbos Greece April 2012


Baillon's Crake (Porzana pusilla)
Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
Swallowtail (Papilio machaon)